Woonverzekering vergelijken

Ben Woldring
Vragen? Wij bellen je graag terug.
Gelukt!

Er is een mail verstuurd met een link naar de opgeslagen polissen.

Mail dit overzicht naar jezelf, vriend of familie.

Verzekeraar

Centraal Beheer
Centraal Beheer Woongarant (EUG)

Type verzekering

Premie per maand

Eenmalige poliskosten
Combinatieverzekering
€ 20,00
-

Inboedelverzekering

Dekkingsvorm

Extra Uitgebreid (EUG)

Bijzonderheden

Geen bijzonderheden.

Standaard contractsduur

De standaard contractduur is 12 maanden.

Opzegbaar (1e jaar)

De verzekering is tijdens het eerste verzekeringsjaar zonder opzegtermijn te beëindigen.

IBW garantie

De garantie tegen onderverzekering is onbeperkt.

Max verzekerd bedrag

Er is voor de algemene dekking geen maximum verzekerd bedrag van toepassing.

Glasdekking eigenaar

Eigenaren dienen glasdekking op de opstalverzekering mee te verzekeren. Eigenaren van een appartement of woning met VVE hebben glas standaard meeverzekerd.

Glasdekking huurder

Glasdekking is standaard meeverzekerd, wanneer verzekerde huurder is van de woning.

Geld/geldwaardig papier

De maximale vergoeding bedraagt € 1.250,- per gebeurtenis.

Zonnepanelen (max)

De maximale vergoeding voor schade aan zonnepanelen is zonder apart maximum.

Zonnepanelen (microcracks)

Niet zichtbare schade aan zonnepanelen (o.a. microcracks) is niet meeverzekerd.

Zonnepanelen derving

Er is geen vergoeding voor opbrengstderving na een gedekte schade aan zonnepanelen.

Beroepsgereedschap

De maximumvergoeding voor schade aan beroepsgereedschap bedraagt € 35.000,-.

Praktijkinventaris

De vergoeding voor praktijk- en kantoorinventaris bedraagt maximaal € 25.000,-.

Inboedel van derden

Schade aan inboedel van derden is gedekt tot maximaal € 25.000,-.

Medische app. (bruikleen)

Schade aan medische apparatuur in bruikleen is gedekt tot maximaal € 25.000,-.

Eigenaarsbelang

Eigenaarsbelang is standaard onbeperkt meeverzekerd.

Huurdersbelang (std)

Huurdersbelang is standaard zonder apart maximum meeverzekerd.

Zakelijke inboedel

Zakelijke inboedel is standaard gedekt tot maximaal € 25.000,-.

Mobiele elektronica

Bij schade aan mobiele elektronica is geen sprake van een lagere uitkering ten opzichte van normale audio- en/of computerapparatuur.

Eigen gebrek

Schade als gevolg van eigen gebrek is gedekt.

Zonwering, antennes

Antennes en zonweringen behoren tot de inboedel en zijn zonder apart maximum meeverzekerd.

Koelk/diepvries (inh)

Schade aan de inhoud van koelkast/diepvries door stroomuitval of defect is gedekt.

Koelk/diepvries (duur)

De minimumduur van de stroomuitval is 6 uur.

All Risk-schades

Plotseling, onvoorzien van buitenkomende onheilen (allriskschaden) zijn niet gedekt.

Verblijf pension, hotel

Kosten van tijdelijk verblijf elders zijn tot maximaal € 25.000,- verzekerd voor maximaal 1 jaar.

Sloten (verlies sleutel)

De maximum vergoeding voor het vervangen van sloten door diefstal van sleutels is € 350,-.

Lijfsieraden (std)

Lijfsieraden zijn bij brand en gelijkgestelde oorzaken standaard meeverzekerd zonder apart maximum.

Lijfsieraden (diefstal)

Er is een beperkende dekking voor lijfsieraden in geval van diefstal.

Audio-apparatuur (std)

Audio(visuele) apparatuur is voor brand en gelijkgestelde oorzaken standaard zonder apart maximum meeverzekerd, met een maximum van € 200.000,- per object of verzameling.

Computers (std)

Computerapparatuur is bij brand en gelijkgestelde oorzaken standaard zonder apart maximum meeverzekerd, met een maximum van € 200.000,- per object of verzameling.

Kunst (std)

Het standaard verzekerd bedrag voor kunst(voorwerpen) is zonder apart maximum, echter met een maximum van € 200.000,- per object. Indien er sprake is van diefstal geldt standaard een maximum van € 35.000,-.

Antiek (std)

Antiek is standaard meeverzekerd zonder apart maximum, echter met een maximum van € 200.000,- per object. Indien er sprake is van diefstal geldt een maximum van € 35.000,-. (Totaalbedrag voor alle diefstalgevoelige inboedel).

Instrumenten (std)

Instrumenten zijn standaard meeverzekerd zonder apart maximum, echter met een maximum van € 200.000,- per object. Indien er sprake is van diefstal geldt een maximum van € 35.000,-.

Verzameling (std)

Verzamelingen zijn standaard meeverzekerd tot € 200.000,-. Bij diefstal is standaard tot € 35.000,- meeverzekerd.

Overig kostb. (std)

Overige kostbaarheden zijn standaard meeverzekerd zonder apart maximum, echter met een maximum van € 200.000,- per object. Indien er sprake is van diefstal geldt een maximum van € 35.000,-.

Leegstand (evenem.)

Tijdens leegstand geldt, met uitzondering van kraak, de normale dekking. Na 90 dagen is diefstal van kostbare inboedel en schade door vorst en vandalisme niet meer gedekt en vervalt de glasdekking. Na twee jaar wordt de dekking beperkt tot brand, blikseminslag, ontploffing, luchtvaartuigen en storm.

Leegstand (termijn)

Na 3 maanden is er een beperkte dekking.

Huisdier (gebeurtenis)

Schade aan huisdieren wordt beperkt vergoed. Alleen schade aan huisdieren door brand of brandblussing, blikseminslag, ontploffing, storm en diefstal.

Brand, brandblussing

Schade als gevolg van brand en brandblussing is gedekt.

Schroeien, zengen

Schade als gevolg van schroeien, zengen en smelten is gedekt.

Ontploffing

Schade als gevolg van ontploffing is gedekt.

Blikseminslag

Schade als gevolg van blikseminslag is gedekt.

Inductie

Schade als gevolg van inductie (na blikseminslag) is gedekt.

Luchtvaartuigen

Schade als gevolg van lucht- en ruimtevaartuigen is gedekt.

Aanrijding, aanvaring

Schade als gevolg van aanrijding en aanvaring is gedekt.

Afgevallen lading

Schade als gevolg van afgevallen of uitgevloeide lading is gedekt.

Storm

Schade als gevolg van storm is gedekt.

Kranen, heistellingen

Schade als gevolg van het omvallen van kranen en heistellingen is gedekt.

Bomen

Schade als gevolg van omvallen van bomen en afbreken van takken is gedekt.

Diefstal woning

Schade als gevolg van inbraak, diefstal of poging daartoe is gedekt.

Diefstal bijgebouw

Schade als gevolg van diefstal uit bijgebouwen, kelderboxen en tuinhuis is gedekt. Braaksporen moeten aantoonbaar zijn.

Diefstal buiten

Schade als gevolg van diefstal van tuinmeubilair, tuingereedschap, de vlaggenstok, de vlag en zaken die hangen te luchten of te drogen is gedekt.

Diefstal uit auto

Schade als gevolg van diefstal van inboedel uit een auto is standaard niet gedekt.

Beroving, afpersing

Schade als gevolg van gewelddadige beroving en afpersing is gedekt.

Vandalisme

Schade als gevolg van vandalisme zonder wederrechtelijk binnendringen is niet gedekt.

Neerslag (direct)

Schade als gevolg van directe neerslag (regen, hagelstenen, sneeuw, smeltwater) is gedekt.

Neerslag (indirect)

Schade als gevolg van indirecte neerslag (via begane grond) is gedekt.

Neerslag (uitsl.)

Schade ontstaan door neerslag binnengekomen door openstaande ramen, vensters, deuren, lichtkoepels of luiken is uitgesloten.

Leidingwater

Schade als gevolg van water dat onvoorzien uit leidingen is gestroomd is gedekt.

Leidingwater (vorst)

Gevolgschade van vorstschade aan leidingen is gedekt.

Overstroming

Schade als gevolg van overstroming is gedekt wanneer water dat onvoorzien een gebouw is binnengedrongen als gevolg van overstroming door het bezwijken, overlopen of falen van een niet-primaire waterkering. Met overstroming wordt bedoeld een overstroming van water uit rivieren, meren, sloten of kanalen door het onvoorzien bezwijken, overlopen of falen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen.

Rioolwater

Schade als gevolg van terugstromend rioolwater is gedekt.

Waterbed

Schade als gevolg van waterschade door een defect waterbed is gedekt.

Aquarium

Waterschade door een breuk van of defect aan het aquarium is gedekt. Alsmede de inhoud van het aquarium en het glas.

Vochtdoorlating

Schade als gevolg van vochtdoorlating van muren is niet gedekt.

Rook, roet (installatie)

Schade als gevolg van rook en roet uit verwarmingsinstallaties is gedekt.

Rook, roet (open haard)

Schade als gevolg van rook en roet uit open haard is gedekt.

Rook, roet (droogkoken)

Schade als gevolg van walm, rook of roet door droogkoken van pannen is gedekt.

Glasscherven

Schade als gevolg van glasbreuk of -scherven is gedekt.

Plundering

Schade als gevolg van plunderingen, rellen en relletjes is gedekt.

Vallen en stoten

Schade door vallen en stoten is niet gedekt.

(Weers)invloeden

Schade als gevolg van langzaam werkende (weers)invloeden is niet gedekt.

Merkelijke schuld

Schade door merkelijke schuld is niet gedekt.

Ongedierte

Schade als gevolg van schimmels, ongedierte en dergelijke is niet gedekt.

(Huis)dieren

Schade veroorzaakt door (huis)dieren is gedekt, tenzij het dier met goedvinden van de verzekerde aanwezig is.

Bewerking, reiniging

Schade als gevolg van bewerking, reiniging en reparatie is niet gedekt.

Vlekken, barsten ed.

Schade/waardevermindering als gevolg van vlekken, barsten, krassen, schrammen en dergelijke wordt niet vergoed.

Verzakking, instorting

Schade als gevolg van geleidelijke verzakking, instorting en constructiefouten is niet gedekt.

Herstel tuin, beplanting

Kosten voor herstel van herbeplanting zijn tot maximaal € 25.000,- verzekerd als verzekerde de woning huurt of eigenaar is van een appartement of woning met VVE. Bij storm of diefstal is de vergoeding voor planten die geen erfafscheiding zijn maximaal € 1.000,-. De kosten voor herstel van overige tuinaanleg (geen planten) zijn zonder apart maximum verzekerd.

Vervoer, opslag na schade

Kosten van vervoer en opslag van de inboedel zijn tot maximaal € 25.000,- verzekerd voor maximaal 52 weken.

Tijdelijke verhuur (dekking)

Schade tijdens tijdelijke verhuur is standaard meeverzekerd.

Tijdelijke verhuur (evenem.)

Bij tijdelijk verhuur geldt de normale dekking.

Tijdelijke verhuur (termijn)

De maximale toegestane termijn voor tijdelijke verhuur is 300 dagen per kalenderjaar.

Tijdelijke verhuur (huurders)

De dekking tijdens tijdelijke verhuur is geldig ongeacht de huurders.

ER - Tijdelijke verhuur

Voor schade tijdens tijdelijke verhuur geldt het algemene dan wel gekozen eigen risico.

Buitenshuisdekking

Buitenshuisdekking is optioneel mee te verzekeren (met de Buitenshuisverzekering).

Buitenshuisdekking beperking

Binnen de buitenshuisdekking is geen sprake van een beperkte dekking op bepaalde onderdelen. Binnen de buitenshuisdekking geldt een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis.

Diefstal buitenshuisdekking

Diefstal van inboedelgoederen is gedekt op de buitenshuisdekking.

Verlies/kwijtraken buitenshuisdekking

Verlies/kwijtraken van inboedelgoederen is gedekt op de buitenshuisdekking.

Dekkingsgebied buitenshuisdekking

Het dekkingsgebied van de buitenshuisdekking is Nederland.

Reisbagage buitenshuisdekking

De buitenshuisdekking kan de bagagedekking van de reisverzekering vervangen.

Verzekerd bedrag buitenshuisdekking

Het maximaal verzekerd bedrag voor de buitenshuisdekking is € 100.000,- per gebeurtenis.

Lijfsieraden buitenshuisdekking

Het maximale verzekerde bedrag voor de buitenshuisdekking voor lijfsieraden is € 100.000,- per gebeurtenis.

Audio buitenshuisdekking

Het maximale verzekerde bedrag voor de buitenshuisdekking voor audioapparatuur is € 100.000,- per gebeurtenis.

(Spel)computer buitenshuisdekking

Het maximale verzekerde bedrag voor de buitenshuisdekking voor (spel)computerapparatuur is € 100.000,- per gebeurtenis.

Telecom buitenshuisdekking

Het maximale verzekerde bedrag voor de buitenshuisdekking voor telecommunicatieapparatuur is € 100.000,- per gebeurtenis.

Foto-/film-/video buitenshuisdekking

Het maximale verzekerde bedrag voor de buitenshuisdekking voor foto-/film-/videoapparatuur is € 100.000,- per gebeurtenis.

Expert kosten (intern)

Expertisekosten van door de maatschappij ingeschakelde experts worden volledig vergoed.

Contra-expert kosten

De kosten van contra-expert(s) zijn meeverzekerd tot maximaal de redelijke kosten.

Bereddingskosten

De bereddingskosten worden vergoed zonder aparte maximering.

Opruimingskosten

De opruimingskosten worden vergoed zonder aparte maximering.

ER - Laagste

Het laagst mogelijke eigen risico is € 0,-.

ER - Opties

De mogelijke eigen risico's zijn: € 0,-, € 100,- en € 200,-.

ER - Allrisk schade

Niet van toepassing, er is geen dekking voor allrisk-schades.

ER - Mobiele elektronica

Niet van toepassing, er is geen dekking voor specifieke allrisk-schades aan mobiele elektronica.

ER - Stormschade

Bij stormschade aan huurdersbelang geldt een eigen risico van € 200,-.

ER - Grote steden

Er is geen apart grotestedengebied. Bij diefstal geldt het gekozen eigen risico.

ER - Verlaging bij schadesturing

Het eigen risico wordt niet verlaagd als gebruik gemaakt wordt van een door de verzekeraar aangewezen schadehersteller.

ER - Verhoging na schade

Bij een tweede schade binnen een bepaalde periode wordt het eigen risico niet verhoogd.

Nieuwwaarderegeling

Na schade wordt per direct gekeken naar de verhouding tussen dagwaarde en nieuwwaarde (40%/60%).

Schadesturing - uitkering

De uitkering wordt niet verlaagd als er geen gebruik wordt gemaakt van een door de verzekeraar aangewezen schadehersteller.

Indexering bij schade

Niet van toepassing, er wordt geen beroep gedaan op onderverzekering. Er wordt geen gebruik gemaakt van een verzekerd bedrag.

Schadevaststelling

In principe wordt de schade vastgesteld aan de hand van de nieuwwaarde. Indien de dagwaarde kleiner is dan 40% van de nieuwwaarde, het beschadigde item onttrokken is aan het bedoelde gebruik, wanneer het gazonmaaiers, zonweringen, antennes, inboedel van derden of snor- en bromfietsen betreft wordt er uitgegaan van de dagwaarde. Bij kunstvoorwerpen wordt uitgegaan van de zeldzaamheidswaarde.

Grote stad gebied

Niet van toepassing, de maatschappij hanteert in de regio-indeling geen apart grotestedengebied.

Grote stad beperking

Niet van toepassing, de maatschappij hanteert in de regio-indeling geen apart grotestedengebied.

Grote stad overig

Niet van toepassing, de maatschappij hanteert in de regio-indeling geen apart grotestedengebied.

Opstalverzekering

Dekkingsvorm

Extra Uitgebreid (EUG)

Bijzonderheden

Geen bijzonderheden.

Standaard contractsduur

De standaard contractduur is 12 maanden.

Opzegbaar (1e jaar)

De verzekering is tijdens het eerste verzekeringsjaar zonder opzegtermijn te beëindigen.

HBW-garantie

De herbouwwaardegarantie is onbeperkt.

Max verzekerd bedrag

Er geldt geen maximum voor de te verzekeren herbouwwaarde.

Terreinafscheiding

Alle terreinafscheidingen zijn verzekerd.

Bijgebouwen

Aan- en bijgebouwen (inpandige bergingen) zijn verzekerd.

Nagelvast (binnen)

Aard- en nagelvaste zaken binnen de woning zijn verzekerd.

Nagelvast (buiten)

Aard- en nagelvaste zaken aan de buitenzijde van de woning zijn verzekerd.

Nagelvast (uitsl. buiten)

Er is geen dekking voor glazen kunstobjecten die aan de gevel zijn aangebracht.

Fundering

De funderingen zijn standaard meeverzekerd.

Eigen gebrek

Schade als gevolg van eigen gebrek is gedekt.

Leidingen

Bij gevolgschade is schade aan leidingen zelf gedekt.

All Risk-schades

Plotseling, onvoorzien van buitenkomende onheilen (allriskschaden) vallen niet onder de dekking.

Verplichte veiligheidsm.

De kosten van door de overheid verplicht gestelde veiligheidsmaatregelen worden vergoed.

Verblijf pension, hotel

Kosten van tijdelijk verblijf elders worden vergoed gedurende maximaal 52 weken tot een bedrag van maximaal € 25.000,-.

Sloten (verlies sleutel)

De kosten van het vervangen sleutels en/of sloten als gevolg van diefstal/verlies worden niet vergoed. (Dit valt onder de inboedelverzekering).

Zonnepanelen (max)

De maximale vergoeding voor schade aan zonnepanelen is zonder apart maximum.

Zonnepanelen (microcracks)

Niet zichtbare schade aan zonnepanelen (o.a. microcracks) is niet gedekt.

Zonnepanelen derving

Er is geen vergoeding voor opbrengstderving na een gedekte schade aan zonnepanelen.

Aan- en verbouw (evenem.)

Tijdens de aan- en verbouw van de woning is er naast de standaard dekking extra dekking voor schade aan bouwmaterialen in de woning of in een afgesloten container in de tuin.

Aan- en verbouw (verband)

Indien de verzekerde aantoont dat de schade geen verband houdt met de aan- of verbouw, geldt de normale dekking.

Leegstand (evenem.)

Tijdens leegstand van de woning geldt er geen beperking op de normale dekking. Schade door diefstal is alleen gedekt na braak. Na 90 dagen is schade door vorst, vandalisme en relletjes niet meer gedekt en vervalt dekking voor glasbreuk. Na 2 jaar wordt de dekking beperkt tot brand, blikseminslag, ontploffing en luchtvaartuigen.

Leegstand (termijn)

De normale dekking blijft maximaal 90 dagen van kracht als een gebouw niet wordt bewoond of gebruikt.

Brand, brandblussing

Schade als gevolg van brand en brandblussing is gedekt.

Schroeien, zengen

Schade als gevolg van schroeien, zengen en smelten is gedekt.

Ontploffing

Schade als gevolg van ontploffing is gedekt.

Blikseminslag

Schade als gevolg van blikseminslag is gedekt.

Inductie

Schade als gevolg van inductie (na blikseminslag) is gedekt.

Luchtvaartuigen

Schade als gevolg van lucht- en ruimtevaartuigen is gedekt.

Meteorieten

Schade als gevolg van inslag van meteorieten is gedekt.

Aanrijding, aanvaring

Schade als gevolg van aanrijding en aanvaring is gedekt.

Afgevallen lading

Schade als gevolg van afgevallen of uitgevloeide lading is gedekt.

Storm

Schade als gevolg van storm is gedekt.

Sneeuwdruk

Schade als gevolg van sneeuwdruk is gedekt.

Kranen, heistellingen

Schade als gevolg van het omvallen van kranen en heistellingen is gedekt.

Bomen

Schade als gevolg van omvallen van bomen en afbreken van takken is gedekt.

Antennes

Schade als gevolg van het neerstorten van (delen van) antennes is gedekt.

Inbraak, diefstal

Schade als gevolg van inbraak, diefstal of poging daartoe is gedekt.

Vandalisme

Schade als gevolg van vandalisme is gedekt, mits wederrechtelijk binnengedrongen.

Neerslag (direct)

Schade als gevolg van directe neerslag (regen, hagelstenen, sneeuw, smeltwater) is gedekt.

Neerslag (indirect)

Schade als gevolg van indirecte neerslag (via begane grond) is gedekt.

Neerslag (uitsl.)

Schade ontstaan door neerslag binnengekomen door openstaande ramen, deuren of luiken is uitgesloten. Tevens is uitgesloten schade aan daken, dakgoten en afvoerpijpen als gevolg van neerslag.

Leidingwater

Schade als gevolg van water dat onvoorzien uit leidingen is gestroomd is gedekt.

Rioolwater

Schade als gevolg van terugstromend rioolwater is gedekt.

Grondwater

Schade als gevolg van grondwater is niet gedekt.

Waterbed

Schade als gevolg van een defect waterbed is gedekt.

Aquarium

Waterschade door een plotseling ontstane breuk van of defect aan het aquarium is gedekt.

Vochtdoorlating

Schade als gevolg van vochtdoorlating van muren is niet gedekt.

Hak- en breekwerk

Schade als gevolg van hak- en breekwerk na lekkage is gedekt.

Vorstschade leidingen

Vorstschade aan leidingen is gedekt.

Rook en roet

Schade als gevolg van rook en roet is gedekt indien de schade ontstaan is door een verwarmingsinstallatie, open haard, kachel of droogkoken.

Plundering

Schade als gevolg van plunderingen, rellen en relletjes is gedekt.

(Weers)invloeden

Schade als gevolg van langzaam werkende (weers)invloeden is niet gedekt.

Ongedierte

Schade als gevolg van schimmels, ongedierte en dergelijke is niet gedekt.

(Huis)dieren

Schade als gevolg van (huis)dieren die zich zonder toestemming van de verzekerde in de woning bevinden is gedekt.

Bewerking, reiniging

Schade als gevolg van bewerking, reiniging en reparatie is niet gedekt.

Vlekken, barsten, krassen

Schade/waardevermindering als gevolg van vlekken, barsten, krassen, schrammen en dergelijke wordt niet vergoed.

Inkt, verf, bijtende stof

Schade als gevolg van inkt, olie, vetten, verven, bijtende stoffen is niet gedekt. Er is wel dekking voor schade als gevolg van olie gestroomd uit verwarmingsinstallaties en/of daarop aangesloten tanks, leidingen en verdere onderdelen.

Verontreiniging

Schade als gevolg van verontreinigde bodem, lucht of water is gedekt, mits dit komt door brand, bliksem of ontploffing.

Verzakking, instorting

Schade als gevolg van geleidelijke verzakking, instorting en constructiefouten is niet gedekt, tenzij dit komt door brand, bliksem of ontploffing.

Herstel, aan- of verbouw

Schade als gevolg van herstel, aan- of verbouw van de woning is beperkt gedekt.

Schade door overheid

Schade als gevolg van verbeurdverklaring en beschadiging door de overheid is niet gedekt.

Asbestsanering - Eigen huis

Het saneren van asbest afkomstig van de eigen woning (na een gedekt evenement) wordt vergoed tot maximaal € 100.000,-.

Asbestsanering - Andere woning

De maximum vergoeding voor het saneren van asbest afkomstig van een gebouw van iemand anders is € 7.500,-.

Herstel tuin, beplanting

De kosten voor het herstellen van de tuinaanleg worden vergoed zonder apart maximum, beplanting tot maximaal € 25.000,-. Bij storm of diefstal is de vergoeding voor planten die geen terreinafscheiding zijn maximaal € 1.000,-.

Vervoer, opslag inboedel

De kosten van vervoer en opslag van de inboedel worden niet vergoed. Deze kosten zijn meeverzekerd op de inboedelverzekering.

Huurderving

Schade door huurderving wordt vergoed. Boven verzekerd bedrag, tot maximaal € 25.000,- per gebeurtenis. Vergoeding geldt voor maximaal 16 weken. Bij herbouw is de maximale termijn 52 weken.

Huurderving geen verhuur

De vergoeding voor huurderving wordt uitsluitend gegeven indien het woonhuis wordt verhuurd.

Aanspr. tov huurders

Er is geen dekking voor aansprakelijkheid ten opzichte van huurders.

Aan- en verbouw (glas)

Tijdens aan- en verbouw is er dekking voor glasbreuk.

Leegstand (glas)

Er is tijdens leegstand dekking voor glasbreuk. Indien langer dan 90 dagen leegstaand is glasbreuk uitgesloten.

Glas (dekking)

Glasdekking is standaard meeverzekerd.

Glas - Beschildering en versieringen

Er is dekking voor het opnieuw aanbrengen van beschilderingen en versieringen op het vervangende glas.

Glas - Lichtkoepels

Schade aan lichtkoepels wordt vergoed zonder dat er sprake is van een apart maximum.

Glas - Terreinafscheiding en balkonbeglazing

Glasschade aan terreinafscheiding en balkonbeglazing wordt vergoed zonder dat er sprake is van een apart maximum.

Glas - Glazen deuren

Glasschade aan een volglazen deuren of glas geplaatst in een deur wordt zonder apart maximum vergoed.

Glas - Glazen douchecabine

Glasschade aan een glazen douchecabine wordt vergoed zonder dat er sprake is van een apart maximum.

Glas - (Hobby)kassen

Glasschade aan (hobby)kassen valt niet onder de dekking, tenzij er sprake is van brand, inbraak of stormschade.

Glas - Lekslaan

Het lekslaan van ramen valt onder de dekking, mits deze niet ouder zijn dan 10 jaar en er geen sprake is van garantie.

Glasscherven

Schade als gevolg van glasbreuk of -scherven is gedekt.

Noodvoorziening glasbreuk

De kosten voor noodvoorzieningen bij glasbreuk worden zonder apart maximum vergoed.

Glas in natura

Glasschade wordt in natura vergoed indien de verzekeringsnemer dit wenst.

Expert kosten (intern)

Expertisekosten van door de maatschappij ingeschakelde experts worden volledig vergoed.

Contra-expert kosten

De kosten van contra-expert(s) zijn meeverzekerd tot maximaal de redelijke kosten.

Bereddingskosten

De bereddingskosten worden vergoed zonder aparte maximering.

Opruimingskosten

De opruimingskosten worden vergoed zonder aparte maximering.

Saneringskosten

De saneringskosten worden (inclusief bereddingskosten) vergoed.

Bewaking woonhuis

Bewakingskosten vallen onder de dekking voor bereddingskosten.

ER - Laagste

Het laagst mogelijke eigen risico is € 0,-.

ER - Opties

De mogelijke eigen risico's zijn: € 0,-, € 100,- en € 200,-.

ER - Stormschade

Het eigen risico voor stormschades bedraagt € 200,-.

ER - Allrisk schade

Niet van toepassing, er is geen dekking voor allrisk-schades.

ER - Glasschade

Er wordt geen eigen risico in rekening gebracht bij glasschade.

Zelf glasschade herstellen

Glasschade mag worden hersteld zonder toestemming vooraf (zonder maximum herstelbedrag).

Indexering bij schade

Niet van toepassing, er wordt geen beroep gedaan op onderverzekering. Er wordt geen gebruik gemaakt van een verzekerd bedrag.

Keuze herbouw

De verzekeringnemer kan bij schade kiezen tussen herbouwen en niet herbouwen.

Uitkering herbouw

De uitkering is gebaseerd op de herbouwwaarde. 50% van de uitkering wordt direct uitgekeerd, de rest volgt in termijnen na het overleggen van de nota's.

Grondslag niet-herbouw

De uitkering is gebaseerd op de verkoopwaarde, indien de herbouwwaarde lager is, wordt de uitkering gebaseerd op de herbouwwaarde.

Overstroming

Schade als gevolg van overstroming is gedekt wanneer water dat onvoorzien een gebouw is binnengedrongen als gevolg van overstroming door het bezwijken, overlopen of falen van een niet-primaire waterkering. Met overstroming wordt bedoeld een overstroming van water uit rivieren, meren, sloten of kanalen door het onvoorzien bezwijken, overlopen of falen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen.

Molest

Schade als gevolg van molest is niet gedekt.

Atoomkernreacties

Schade als gevolg van atoomkernreacties is niet gedekt.

Aardbevingen

Schade als gevolg van aardbevingen is niet gedekt.

Vulkanische uitbarstingen

Schade als gevolg van vulkanische uitbarstingen is niet gedekt.

Aansprakelijkheidsverzekering

Standaard contractsduur

De standaard contractduur is 1 jaar.

Opzegbaar 1e jaar

De verzekering is tijdens het eerste verzekeringsjaar te beëindigen.

Verzekerd bedrag (max)

Het maximaal verzekerd bedrag voor aansprakelijkheid bedraagt: € 2.500.000,-.

Dekkingsgebied

De verzekering is van kracht in de gehele wereld.

Verzekeringnemer

De verzekeringnemer is verzekerd voor aansprakelijkheid.

Partner

De echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner van de verzekeringnemer is verzekerd voor aansprakelijkheid.

Kinderen inwonend

De inwonende kinderen van de verzekeringnemer zijn verzekerd.

Kinderen wonend bij ex-partner

Kinderen die bij de ex-partner wonen en regelmatig bij de verzekeringnemer verblijven, zijn meeverzekerd.

Gezinsleden uitwonend

De uitwonende kinderen van de verzekeringnemer zijn verzekerd als ze uitwonend zijn voor studie. Ook een kind of partner die in een tehuis woont (bijvoorbeeld een verzorgings- of verpleeghuis).

(Schoon)ouders

Inwonende (schoon)ouders van de verzekeringnemer zijn meeverzekerd.

Bloed- en aanverwanten

De inwonende bloed- en aanverwanten van de verzekeringnemer zijn verzekerd.

Logés

Logés zonder eigen aansprakelijkheidsverzekering zijn meeverzekerd.

Huispersoneel

Huispersoneel is meeverzekerd als hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden die zij voor verzekerde(n) doen in en rond het huishouden.

(Huis)dieren

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door huisdieren van verzekerden is gedekt, mits niet beroeps- of bedrijfsmatig gehouden.

Grote dieren

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door grote dieren (vee) is niet gedekt.

Dekking huispersoneel

Schade met of door een motorrijtuig van huispersoneel van verzekerde(n) is verzekerd.

Opzicht algemeen

Aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft (opzicht uit overeenkomst) is niet gedekt, tenzij het een verzekerde van jonger dan 14 jaar betreft.

Onrechtmatig opzicht

Aansprakelijkheid voor schade aan zaken die een verzekerde of iemand namens hem onrechtmatig onder zich heeft is niet gedekt.

Dekking overige gevallen

Aansprakelijkheid voor schade aan zaken die de verzekerde onder zich heeft, anders dan die specifiek genoemd worden in de voorwaarden, is verzekerd tot maximaal € 25.000,- per gebeurtenis.

Bezoekers

Schade zonder aansprakelijkheid aan zaken van bezoekers is niet gedekt.

Waarborgsom

De maatschappij vergoedt voor zekerheidsstelling of waarborgsom maximaal € 50.000,-.

Woning bewoning

Aansprakelijkheid voor schade met betrekking tot de woning van verzekerde is gedekt.

Woonboot bewoning

Aansprakelijkheid voor schade met betrekking tot de woonboot van verzekerde is gedekt.

Woning in aanbouw

Aansprakelijkheid met betrekking tot een woning in aanbouw is gedekt, mits deze in Nederland is gelegen.

2e woning

Aansprakelijkheid voor schade door een tweede woning, vakantiewoning/stacaravan of huisje op een volkstuinencomplex is standaard gedekt.

Roeiboot/kano/zeilplank

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door roeiboten, kano's en zeilplanken is gedekt, mits het vaartuig niet is uitgerust met een (buitenboord)motor met een vermogen van meer dan 4 pk.

Vaartuig (joysailing)

Schade aan het vaartuig zelf door joysailing is gedekt tot maximaal € 10.000,-.

Onderl aanspr verzekerden

Onderlinge aansprakelijkheid is enkel gedekt in geval van letselschade.

Onderl aanspr personeel

Onderlinge aansprakelijkheid van het huispersoneel is gedekt voor zowel letselschade als zaakschade.

Diefstal geld e.d.

Aansprakelijkheid voor schade door verlies, diefstal of vermissing van geld, waardepapieren, bankpassen of creditcards van anderen, die een verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft, is niet gedekt, tenzij het een verzekerde van jonger dan 14 jaar betreft.

Bedrijf / beroep

Er is geen dekking voor aansprakelijkheid tijdens het uitoefenen van bedrijf of beroep.

Betaalde handenarbeid

Er is geen dekking voor aansprakelijkheid tijdens het uitvoeren van betaalde handenarbeid.

Bijbaan kinderen

Kinderen zijn verzekerd indien zij tijdens vakantie of vrije tijd werkzaamheden voor anderen dan de verzekerden verrichten (bijbaan).

Stage / studie kinderen

Verzekerde kinderen hebben dekking indien zij tijdens studie/stage werkzaamheden voor anderen dan de verzekerden verrichten. Aanspraken van de werkgever/opdrachtgever of diens rechtsverkrijgers zijn niet gedekt.

Vrijwilligerswerk

Verzekerden hebben dekking bij het uitoefenen van vrijwilligerswerk.

Betaald klussen

Aansprakelijkheid voor schade tijdens betaald klussen kan niet worden meeverzekerd.

Dekking betaald klussen

Niet van toepassing, betaald klussen kan niet worden meeverzekerd.

Vriendendienst

Schade zonder aansprakelijkheid bij een vriendendienst is gedekt tot maximaal € 25.000,- per gebeurtenis.

Sport en spel

Schade zonder aansprakelijkheid als gevolg van sport- en spelactiviteiten is gedekt tot maximaal € 25.000,- per gebeurtenis.

Oppassen en logeren

Schade zonder aansprakelijkheid bij oppassen en logeren is gedekt tot maximaal € 25.000,- per gebeurtenis.

Asbest

Schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit asbest is uitgesloten.

Wapens zonder vergunning

Schade veroorzaakt door wapens waarvoor geen vergunning is afgegeven is niet gedekt.

Niet bewoonde woning

Aansprakelijkheid met betrekking tot de nog niet of niet meer bewoonde woning is gedekt. Er geldt geen beperking op de termijn van onbewoond zijn.

Antenne

Aansprakelijkheid met betrekking tot schade veroorzaakt door een antenne is gedekt.

Zonwering, vlaggestok

Aansprakelijkheid met betrekking tot schade door zonwering of een vlaggenmast is gedekt.

Brand/ontpl perm. woning

Aansprakelijkheid voor schade door brand aan een door verzekerde in Nederland gelegen gehuurde en bewoonde woning of woonboot is gedekt zonder aparte maximering als de schade niet door een andere verzekering wordt vergoed.

Hoedanigheid motorrijtuig

Verzekerde is voor aansprakelijkheid met betrekking tot motorrijtuigen gedekt in de hoedanigheid van passagier.

Voortbewogen machines

Aansprakelijkheid voor schade door motorisch voortbewogen (maai)machines en speelgoed is gedekt als een snelheid van 16 km/uur niet kan worden overschreden.

Modelauto (afst. bedien.)

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een op afstand bestuurbare modelauto is gedekt als een snelheid van 16 km/uur niet kan worden overschreden.

Elobike

Aansprakelijkheid voor schade met of door fietsen met elektrische trapondersteuning tot 25 kilometer per uur is gedekt.

Speedbike

Aansprakelijkheid voor schade met of door een speedbike is niet gedekt.

Hoverboard

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een hoverboard is gedekt, mits de maximale snelheid 16 km/uur is (wordt dan gezien als kinderspeelgoed).

Aanhanger

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een aanhangwagen is gedekt, behalve als deze verbonden is met of gekoppeld aan een motorrijtuig of na daarvan te zijn losgemaakt of losgeraakt nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.

Goederen voertuig

Aansprakelijkheid voor schade met of door goederen die worden geladen of gelost, dan wel vallen van of uit voertuig of aanhanger, is gedekt, mits deze geparkeerd staat.

Dekking joyriding

Aansprakelijkheid met betrekking tot joyriding is gedekt als de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en de eigenaar niet via een andere verzekering zijn schade betaald krijgt.

Motorrijtuig (joyriding)

Schade aan het motorrijtuig zelf door joyriding is gedekt tot maximaal € 10.000,-.

Diefstal (joyriding)

Schade bij joyriding door diefstal of verduistering is niet gedekt.

Hoedanigheid vaartuig

Verzekerde is voor aansprakelijkheid met betrekking tot vaartuigen alleen gedekt in de hoedanigheid van passagier.

Zeilboot

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een zeilboot is gedekt als de zeilboot een zeiloppervlakte heeft van ten hoogste 16 m2 en het vaartuig niet is uitgerust met een (buitenboord)motor met een vermogen van meer dan 4 pk.

Modelboot

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een op afstand bedienbare modelboot is gedekt.

Dekking joysailing

Aansprakelijkheid met betrekking tot joysailing is gedekt als de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en de schade niet wordt gedekt door een andere verzekering.

Diefstal (joysailing)

Schade bij joysailing door diefstal of verduistering is niet gedekt.

Kitesurfen

Aansprakelijkheid voor schade door kitesurfen is gedekt.

Hoedanigheid luchtvaartuig

Verzekerde is voor aansprakelijkheid met betrekking tot luchtvaartuigen alleen gedekt in de hoedanigheid van passagier als er geen andere verzekering van kracht is.

Modelvliegtuigen

Aansprakelijkheid voor schade met of door modelvliegtuigen is gedekt, voor zover het gewicht max 25 kg bedraagt.

Drones

Aansprakelijkheidsschades veroorzaakt door of met drones zijn verzekerd voor zover het particulier gebruik betreft. Conform huidige EU-wetgeving is dit tot 25 kilogram. Volgens toekomstige EU-wetgeving is dit categorie A1, A2 en (gedeeltelijk) A3.

Kabelvliegers

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door kabelvliegers (vlieger aan touw of kabel) is gedekt.

Ballonnen

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door ballonnen is niet gedekt.

Deltavliegen, Parasailen

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt als parasailer of parachutist is gedekt voor zover er niet gemotoriseerd gevlogen wordt.

Goederen luchtvaartuig

Aansprakelijkheid voor schade met of door goederen die worden geladen of gelost, dan wel vallen van of uit een luchtvaartuig, is gedekt.

Dekking vakantie (huur)

Aansprakelijkheid voor schade aan een in het buitenland gehuurde vakantiewoning en de daarbij behorende inboedel door brand en onvoorzien uitstromend water is gedekt zonder aparte maximering. Schade door andere oorzaken dan brand of water is gedekt tot maximaal € 500,- per gebeurtenis.

Brand/ontpl (vakantie)

Aansprakelijkheid voor brandschade aan een gehuurd vakantieverblijf en inboedel is gedekt. Voor schade anders dan door brand of water geldt een maximumvergoeding van € 500,- per gebeurtenis.

Waterschade (vakantie)

Aansprakelijkheid voor waterschade aan een gehuurd vakantieverblijf en inboedel is gedekt.

Woning verhuur

Aansprakelijkheid met betrekking tot woningverhuur is gedekt.

Woonboot verhuur

Aansprakelijkheid met betrekking tot woonbootverhuur is gedekt.

Verhuur/exploitatie

Aansprakelijkheid in verband met exploitatie/verhuur van onroerende zaken is standaard gedekt.

Dekkingsgebied Jagers

Niet van toepassing, het jagersrisico kan niet worden meeverzekerd.

Woning dekkingsgebied

Aansprakelijkheid met betrekking tot de woning van verzekerde is gedekt in Nederland.

Woonboot dekkingsgebied

Aansprakelijkheid met betrekking tot de woonboot van verzekerde is gedekt in Nederland.

2e woning dekkingsgebied

Aansprakelijkheid met betrekking tot een tweede woning, vakantiewoning, stacaravan of huisje op een volktuinencomplex is gedekt als de woning in Europa staat.

Verh/expl. dekkingsgebied

Aansprakelijkheid met betrekking tot exploitatie/verhuur van onroerende zaken is binnen Europa gedekt.

Motorrijtuigen dekkingsgebied

Verzekerde heeft voor aansprakelijkheid met betrekking tot motorrijtuigen dekking in de hele wereld.

Vaartuig dekkingsgebied

Verzekerde heeft voor aansprakelijkheid met betrekking tot vaartuigen dekking in de hele wereld.

Luchtvaartuig dekkingsgebied

Verzekerde heeft voor aansprakelijkheid met betrekking tot luchtvaartuigen dekking in de hele wereld.

Vakantie (huur) gebied

Aansprakelijkheid voor schade door brand of water is gedekt buiten Nederland.

Schadeverhaal

Schadeverhaal (bij aansprakelijkheid van derden) is niet meeverzekerd.

Rechtshulp

De kosten van rechtshulp worden vergoed boven het verzekerd bedrag, mits na toestemming van de verzekeringsmaatschappij.

Rente (proceskosten)

De wettelijke rente wordt vergoed boven het verzekerd bedrag.

Jagersrisico

Het jagersrisico kan niet worden meeverzekerd.

Eigen risico algemeen

Het standaard eigen risico is € 0,-. Er is geen keuze voor een afwijkend eigen risico.

Eigen risico kinderen

Voor aansprakelijkheidsschades veroorzaakt door kinderen die zijn meeverzekerd op de polis geldt geen eigen risico. Er is geen keuze voor een afwijkend eigen risico.

Eigen risico dieren

Voor aansprakelijkheidsschades veroorzaakt door dieren van verzekerde geldt geen eigen risico.

Eigen risico (vakantie)

Voor aansprakelijkheidsschades aan een gehuurd vakantieverblijf en inboedel geldt geen eigen risico.

Opzet

Schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit opzet is uitgesloten.

Seksuele gedragingen

Schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit seksuele gedragingen zijn uitgesloten.

Molest

Schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit molest is uitgesloten.

Atoomkernreacties

Schade veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit atoomkernreacties zijn uitgesloten.

Motorrijtuig/(lucht)vaart

Aansprakelijkheid voor schade aan motorrijtuigen, (sta)caravans, vouwwagens, aanhangwagens, motor- en zeilvaartuigen (waaronder zeilplanken) en luchtvaartuigen, is gedekt. Wanneer een verzekerde deze zaken onder zich heeft (opzicht), is dit niet gedekt, tenzij het een verzekerde van jonger dan 14 jaar betreft.

Navigatie